strip contact client index- rollover
img
ניהול איכות
איכות כדרך חיים
חברת אודית תסייע בהכנתכם לתקני האיכות בדגש על מקצועיות ובניית מערך ניהול איכות המותאם לאופי וגודל החברה וזאת תוך התבססות על מערכות התוכנה המופעלות בחברה.
1.שלבים עקריים
 • סיוע בהגדרת מעגלי הפעילות העיקריים
 • הכנת מדיניות איכות, תרשימי תהליך, כתיבת נהלים והוראות עבודה, הגדרת מדדי בקרה
 • הטמעה ויישום: ליווי אישי, הדרכות, עריכת מבדקים (על פי עקרונות ISO19011) והגשת דו"ח פערים.
 • סיוע בבחירת המכון המסמיך והגשת הנהלים לאישור
 • עריכת סקרי הנהלה.
 • ליווי החברה במבדק ההסמכה.
 • סיוע בקבלת תעודת ההסמכה.
 • pic1
  2.סיוע בתחזוקת מערכת האיכות
 • בכלל הפעילויות הקשורות לניהול מערכת האיכות כמוגדר בתקן ה – ISO. הסיוע על בסיס קבוע (שבועי, חודשי על פי הצורך) או על בסיס ש"ע.
 • ביצוע סיקורים שנתיים והגשת דוח ממצאי בדיקה בצירוף המלצות לתיקונים ולשיפורים הנדרשים.
 • השתתפות במבדקי מעקב של המכון המסמיך.
 • pic2
  3. ייצוג החברה מול גופים וגורמים שונים בארץ ובחו"ל
 • כמו משהב"ט, תעשייה אווירית, תעשייה צבאית, אלביט, אלתא וכו'.
  הכנה והגשת דו"ח  מסכם תקופתי ובו פירוט פעילויות הבטחת איכות שבוצעו בחברה הכולל נקודות והמלצות לשיפורים.
 • pic3
  strip
  מעט על התקנים
 • ת"י ISO9001 – ת"י ISO9001 הינו תקן בין לאומי המגדיר דרישות לניהול מערכת האיכות. התקן מסייע לארגון לשפר את התהליכים ולשמש מנוף לפעילויות השיווקיות.
 • ת"י ISO90003 – תקן המפרט הנחיות ליישום תקן ISO9001 לארגונים העוסקים בתחום התוכנה (רכישה, הספקה, פיתוח, הפעלה ותחזוקה של מערכות ממוחשבות).
 • ת"י ISO16949 – תעשיית הרכב – ת"י ISO16949 הינו תקן בינלאומי המגדיר דרישות לניהול מערכת איכות לארגונים המייצרים פריטים לתעשיות הרכב.
 • ת"י ISO13485 – ניהול מערכת איכות בציוד רפואי – ת"י ISO13485 הינו תקן בינלאומי שנועד לארגונים המפתחים, מייצרים, מתקינים, מפיצים ונותני שירות לציוד רפואי. התקן כולל בתוכו את רוב דרישות ה – FDA האמריקאי.
 • ת"י AS9100 – ניהול איכות בתעופה, חלל ובטחון – תקן בינלאומי זה מתאים לארגונים המפתחים ומייצרים מוצרים לתחום התעופה, חלל וביטחון (כולל ייצור מכלולים וכרטיסים, פיתוח חומרה ותוכנה, אינטגרציה או תחזוקה).
 • ת"י 9301 – ניהול בטיחות ואיכות בתעבורה – ת"י 9301 הינו מדריך ייחודי לפיתוח ויישום מערכות ניהול בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתית פנים ארגונית ומהווה נדבך נוסף להעלאת רמת הבטיחות בדרכים.
 • ת"י ISO27000 – מערכת ניהול אבטחת מידע – התקן מגדיר עקרונות להקמת ניהול ותחזוקה של מערכת אבטחת מידע המתאימה לארגון תוך נקיטת צעדים לניהול ושמירה על המידע בצורה יעילה, פשוטה ותכליתית.