strip contact client index- rollover
img
הכנת נהלים
חברת אודית תסייע לכם בהכנת נהלים מקצועיים ומותאמים לאופי הפעילות שלכם.
הנהלים כוללים תרשימי תהליך, תשומות ותפוקות, האחראים והרשומות הנדרשות בכל שלב.
1.שלבים עיקריים
 • לימוד תהליכי העבודה בכל תחום.
 • הכנת תרשימי תהליך
 • אישור התהליכים
 • הכנת נהלים המבוססים על התרשימים.
 • אישור הנהלים על ידי מנהלי התחומים.
 • הכללת הנהלים במערכת הבקרה.
 • סיוע בהטמעת הנהלים בחברה.
2.דוגמאות לנהלים
 • ניהול פרוייקטים / PLC .
 • נהלי פיתוח תוכנה /חומרה.
 • נהלי שרשרת אספקה (רכש, תפעול).
 • נהלי משאבי אנוש.
 • נהלי הנדסה.
 • נהלי מכירות /שיווק.
 • נהלי מערכת מידע.
 • נהלי בטיחות /סביבה.
 • נהלי QA (V&V ), הבטחת איכות.
strip