strip contact client index- rollover
img

עריכת סיקורים לקבלני המשנה

חברת אודית תערוך סיקורים לקבלני המשנה שלכם לבחינת התאמת תהליכים ומוצריהם לדרישות החברה
ו/או לקוחותיה.
הסיקורים יהיו על פי רשימות תיוג מוגדרות המותאמות לאופי קווי הייצור וניהול מערכות האיכות של קבלן המשנה.
הדוחות וההמלצות לפעולות המתקנות ושיפור התהליכים יוצגו לכם ובמידת הצורך יערכו סיקורים חוזרים לאימות הפעולות.

 
strip