strip contact client index- rollover
img
ניהול בטיחות וגיהות בתעסוקה (בג"ת)

חברת אודית תסייע בהכנתכם לתקן ניהול בטיחות וגיהות בתעסוקה (OHSAS 18001 ) שעמידה בו מוכיחה שהארגון נקט באמצעים הדרושים כדי לממש את מחויבותו לעובדים, בריאותם ובטיחותם.
ההתעדה, בהתאם לדרישות התקן, מתאימה לכל ארגון ומתייחסת גם לקבלנים ולאורחים בשטחי הארגון.

1.שלבים עיקריים
 • הכנת מעגלי הפעילות העיקריים.
 • עריכת סקרי בטיחות וסקרי מפגעים בכל המחלקות/ התחומים.
 • קביעת דרישות על פי דין ואחרות המחייבות את החברה (דרישות חוק, תקנות ותקנים).
 • הכנת מדיניות, נהלים, מדריך, הוראות בטיחות, מדדי בקרה (ניתן לשלב עם תקני ISO 9001 , ISO 14001 ).
 • הטמעה ויישום: ליווי אישי, הדרכות, עריכת מבדקים פנימיים והגשת דו"ח פערים.
 • בחירת המכון המסמיך והגשת הנהלים לאישור.
 • עריכת סקר הנהלה.
 • ליווי החברה במבדק מקדים.
 • ליווי החברה במבדק ההסמכה.
 • סיוע בקבלת תעודת ההסמכה.
2.תחזוקת מערכת בטיחות וגיהות בתעסוקה
 • סיוע בתחזוקת מערכת הבטיחות בכלל הפעילויות הקשורות לניהול הבטיחות על פי תקן OHSAS 18001 .
 • הסיוע ניתן על בסיס קבוע (שבועי, חודשי, על פי הצורך) או על בסיס ש"ע.
 • סיקורים שנתיים והגשת דו"ח ממצאי בדיקה בצירוף המלצות לתיקונים ושיפורים הנדרשים.
 • השתתפות במבדקי המעקב של המכון המסמיך.
strip