strip contact client index- rollover
img
מפרטים טכניים
המפרטים הטכניים מהווים בסיס טכני והוגן לרכש מוצרים/ שירותים (מכרזים /קבלת הצעות).
חברת אודית תסייע לכם בהכנת מפרטים טכניים לרכש מוצרים /שירותים על פי דרישתכם והמותאמים לאופי וסוג פעילות הארגון.

מערכות הרמה ושינוע, דחסנים, גרורים, מערכות מתניעות ומשולבות, מטאטא כבישים, מערכות לחופים (ניקוי חול, אופנועי ים וכו'), גנראטורים, מערכות מים ותיעול, אביזרי רכב ועוד.
1.שלבים עיקריים
  • מפגש עם נציג החברה (טכני, לוגיסטי) להבנת הצרכים.
  • בחינת המוצרים הקיימים בשוק.
  • הכנת מפרט טכני ואישורו על ידי נציגי החברה.
  • הפצת המפרט לספקים /יצרנים פוטנציאלים (ההפצה על ידי נציגי החברה).
  • ייצוג והשתתפות במפגשים עם הספקים.
  • קבלת ההצעות הטכניות מהספקים ושקלולם.
  • העברת טבלת השקלול לנציגי החברה.
  • ייצוג החברה בפני גורמי חוץ.
 
 
strip