strip contact client index- rollover
img
תו ירוק למוצר (נוהל מת"י 004)
מהו תו ירוק?
תו ירוק מוענק למוצר שפגיעתו בסביבה פחותה, בדגש על שיפור היעילות האנרגטית, הפחתת השימוש בחומרים מסוכנים ושימוש חוזר.
התו ניתן על ידי מכון התקנים הישראלי והמשרד להגנת הסביבה.
לחלק מהמוצרים נקבעו "אמות מידה" המחייבות את המוצר המיועד לתו ירוק.
1.שלבים עיקריים
  • הכרת המוצר ותהליכי הייצור.
  • הגדרת הדרישות המחייבות את המוצר ותהליכי הייצור.
  • הכנת תיק מוצר ותוכנית איכות למוצר והעברתו למכון התקנים.
  • יצירת קשר עם מכון התקנים לקביעת היקף ואופי הבדיקות.
  • בדיקת המוצר/ התהליכים על ידי מכון התקנים.
  • סיוע בקבלת תו ירוק.
 
strip