strip contact client index- rollover
img
שיפור  תהליכים

שיפור תהליכים מהווה אבן יסוד להמשכיות העסקית בכל ארגון.
גם ארגונים המוסמכים לתקני ניהול איכות שואפים לשיפור תהליכים בכל תחומי הפעילות:
פיתוח, ייצור, שירות ותמיכה, שרשרת אספקה (רכש, אחסון, לוגיסטיקה) מכירות, שיווק, ניהול פרוייקטים ועוד.
חברת אודית תסייע לכם לזהות את התהליכים המחייבים שיפור ותציג לכם את הפערים והדרכים לגשר עליהם.
חברת אודית תסייע לכם להגדיר את מחזור חיי המוצר (PLC ) משלב הגדרת המוצר (MRD ) עד לשלב E.O.L , תוך הגדרת אבני הדרך ומעבר משלב לשלב בחיי המוצר (GATE/PHASE REVIEW ).

1.שלבים עיקריים
  • תחקור ולימוד התהליכים.
  • עריכת מבדקים בכל התחומים וזיהוי הפערים.
  • הגשת דו"ח פערים (GAP ANALYSIS ) להנהלה.
  • הגשת תוכנית לשיפור התהליכים על פי שלבים ועדיפויות.
  • ליווי החברה ביישום השיפורים.
  • הגשת דוחות תקופתיים לסטטוס השיפורים.
strip