strip contact client index- rollover
img
ניהול סביבתי

חברת אודית תסייע בהכנתכם לתקן מערכות ניהול סביבתי (ת"י ISO 14001 ) תוך התאמת התקן לפעילויות הסביבה ולדרישות על פי דין הישימות לחברה.
אישור למערכת ניהול סביבתי מוכיח שהארגון נוקט אמצעים בכדי לממש את מחויבותו לסביבה (אי זיהום אוויר, מים, קרקע, איסוף ופינוי חומרים וחסכון במשאבים).

1.שלבים עיקריים
 • הבנת מעגלי הפעילויות העיקריים.
 • עריכת סקר השפעות סביבתיות וסקר מפגעים סביבתיים.
 • קביעת הדרישות על פי דין ואחרות המחייבות את החברה (דרישות חוק, תקנים ותקנות).
 • הגדרת מדיניות הסביבה, נהלים, מדריך, הוראות, מדדי בקרה (ניתן לשלב חלק מהנהלים בנהלי ניהול איכות ISO9001 ).
 • הטמעה ויישום : ליווי אישי, הדרכות, עריכת מבדקים פנימיים והגשת דו"ח פערים.
 • סיוע בבחירת המכון המסמיך והגשת הנהלים לאישור.
 • עריכת סקר הנהלה.
 • ליווי במבדק מקדים.
 • ליווי במבדק תעודת הסמכה.
 • סיוע בקבלת ההסמכה.
2.תחזוקת מערכת הניהול הסביבתי
 • סיוע בתחזוקת מערכת הניהול הסביבתי וכלל הפעילויות הקשורות לאיכות ומצוינות בתקן ISO14001 .
  הסיוע ניתן על בסיס קבוע (שבועי, חודשי על פי הצורך) או על בסיס ש"ע.
 • סיקורים שנתיים והגשת דו"ח ממצאי בדיקה בצירוף המלצות לתיקונים ולשיפורים הנדרשים.
 • השתתפות במבדקי המעקב של המכון המסמיך.
strip