strip contact client index- rollover
img
תו תקן למוצר (נוהל מת"י 005)
מהו תו תקן?
תו המציין כי המוצרים הנושאים אותו מתאימים לדרישות התקנים החלים על המוצר (הן באיכות והן בבטיחות).
חברת אודית תסייע בהכנתכם לקבלת תו תקן למוצר (תקן ישראלי או תקנים אחרים כגון: CE , UL ועוד).
1.שלבים עיקריים
  • הכרת מעגלי הפעילות של הארגון.
  • הגדרת הבדיקות הנדרשות והדרישות הרגולטוריות (בהתאמה לדירקטיבה המתאימה).
  • הכנת תיק מוצר הכולל: מפרט המוצר, תרשימי תהליך, תוכניות איכות, הוראות ייצור, הוראות התקנה (במידת הצורך), בחינה ותחזוקה.
  • יצירת קשר עם מכון התקנים /מכון מסמיך לקביעת הקף ואופי הבדיקות.
  • העברת תיק המוצר למכון המסמיך לאישור.
  • בדיקות המוצר על ידי המכון המסמיך.
  • בדיקות המכון לתהליכי ניהול האיכות בקווי הייצור.
  • סיוע בקבלת תו התקן למוצר.
 
strip